Att upprätta en källförteckning

Tre saker är viktiga när man gör en källförteckning

  • Referensen ska ge en bra beskrivning av källan. Källan ska kunna identifieras av alla och vara lika tydlig och klar för alla, även om några år.

  • Finns alla uppgifter med för att jag utifrån referensen skall kunna återfinna artikeln, sidan på Internet eller boken?

  • Förteckningen ska vara enhetlig och konsekvent, det vill säga att till exempel alla artiklar ur tidskrifter är förtecknade på samma sätt.

Tre goda råd

  • Förteckna dina källor efter hand som du använder dem. Skriv ut webbsidors information, eftersom innehållet som du kanske senare vill hänvisa till kan ha förändrats.

  • Använd bibliotekskataloger! I bibliotekskataloger finner du fullständiga beskrivningar av böcker. I LIBRIS finns funktionen Skapa referens som ger en perfekt källhänvisning av boken som du vill förteckna.

  • Vänd dig till bibliotekarier om du är tveksam. De hjälper dig gärna och är utbildade i dokumentation.

Vilken information skall finnas med i en källförteckning och hur förtecknar jag en källla?

Organisationer och förlag kan ha olika format för hur källor redovisas. Två vanliga modeller är Harvardmodellen och Oxfordmodellen. Källhänvisningar ges med Harvardmodellen direkt i den löpande i texten, ofta inom en parantes. Oxfordmodellen markerar i stället källhänvisningen som en not (siffra) i texten och redovisar källangivelsen längst ner på sidan eller i kapitlets slut.

Råden på dessa sidor bygger på Harvardmodellen. Harvardmodellen används av flera svenska universitet och högskolor.

Man skiljer på olika former av källor. Varje länk leder vidare till råd om och exempel på hur man skriver olika typer av referenser:

Otryckta källor

Material som inte publicerats

som till exempel arkivhandlingar, uppsatser eller kompendier
Läs mer om hur material som inte publicerats, förtecknas

Muntliga källor

till exempel föredrag, intervjuer och e-post
Läs mer om hur muntliga källor förtecknas

Tryckta källor

Böcker

Läs mer om hur böcker förtecknas

Tidskriftsartiklar och dagstidningsartiklar

Läs mer om hur artiklar förtecknas

Elektroniska dokument

Källor på Internet

Läs mer om hur källor på Internet förtecknas

Källförteckning

Sammanställning av exemplen på referenser

Läs mer om hur en kan källförteckning se ut

Läs mer om referenser

Länkar till ytterligare information om referenser

 

Rosmarie Wahlbeck

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen